Suur Puhkuseloos 2019_osalemistingimused

Suure puhkuseloosi (edaspidi loosi) läbiviija on MTÜ Eesti Turismifirmade Liit (edaspidi korraldaja), registrikood 80004199, aadress Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, www.etfl.ee, e-post info@etfl.ee, tel 6 313 013.

Loosi auhinnad ja loosi auhinnad välja lubanud ettevõtjate andmed on avaldatud rahvusvahelise turismimessi Tourest kodulehel: http://www.tourest.eu.

Loosis välja lubatud auhindade kättesaamise ja kasutamise tingimused on kehtestatud iga auhinna välja lubatud ettevõtja poolt ning avaldatud auhinna kirjelduse juures ja/või auhinna välja lubanud ettevõtja veebilehel.

Loosi läbiviimise ja loosis osalemise tingimused on kehtestatud korraldaja poolt käesolevas dokumendis. Kõik korraldaja otsused loosi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile loosis osalejatele kohustusliku iseloomuga.

Loosis osaleb iga füüsiline isik, kes:

 1. on vähemalt 18 aastane teovõimeline isik;
 2. külastab ajavahemikul 08.02-10.02.2019 turismimessi Tourest ja soovib osaleda loosis;
 3. nõustub loosi osalemistingimustega, muude korraldaja ja auhinna välja lubanud ettevõtja kehtestatud tingimustega sh isikuandmete töötlemise tingimustega;
 4. annab nõusoleku kasutada messipääsmele märgitud isikuandmeid info- ja uudiskirjade saatmiseks korraldaja ja loosi peaauhinna välja lubanud lennuvedaja Nordic Aviation Group AS (www.nordica.ee) poolt vastavalt viimase tingimustele;
 5. annab nõusoleku kasutada messipääsmele märgitud isikuandmeid loosi auhinna kättesaadavaks tegemisel ja üle andmisel;
 6. annab nõusoleku edastada messipääsmele märgitud isikuandmed loosi auhinna välja lubanud ettevõtjale;
 7. kinnitab enda kohta esitatud andmete õigsust ja enda vastavust loosi osalemistingimustele ja

kes sisestab eeltoodu kinnituseks messipääsme, millele on nõuetekohaselt ja loetavalt kirjutatud  isiku kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress) Eesti Näituste messikeskuses asuvatesse „Tourest 2019 Suur Puhkuseloos“ loosikastidesse hiljemalt 10.02.2019 kl 13.00. Loosikastid asuvad messi lava juures ning Nordic Aviation Groupi stendil.

Loosis on keelatud osaleda korraldaja töötajatel ning nende perekonnaliikmetel.

 1. Korraldaja viib peaauhinna loosimise läbi ja kuulutab välja peaauhinna võitja rahvusvahelise turismimessi Tourest 2019 ametlikul lõpetamisel 10.02.2019., mis algab kl. 14.00 asukohas Tallinn, Pirita tee 28.
 2. Ülejäänud auhinnad loositakse välja korraldaja poolt hiljemalt 11.02.2019. Korraldaja teavitab loosi auhindade võitjaid messipääsmele märgitud kontaktandmete kaudu telefoni ja e-kirja teel hiljemalt 12.02.2019. Teavituses edastatakse auhinna võitjale loosi auhinna välja pannud ettevõtja kontaktandmed ettevõtjaga ühenduse võtmiseks ja auhinna kätte saamiseks.
 3. Kõikide loosimiste juurde kutsutakse erapooletu isik, kes ei ole korraldaja töötaja ega tema perekonna liige.
 4. Peaauhinna loosimise eritingimus. Nordica Aviaton Group AS poolt väljapandud peaauhinna võitjat teavitatakse võidust ametliku lõpetamise ajal, 10.02.2019 orienteeruvalt kl. 14.00 – 15.00, avaliku telefonikõnega messipääsmel märgitud telefoninumbrile. Kui loosis osalenu ei ole oma telefoninumbrit pääsmele märkinud või telefoninumber on ebakorrektne, loositakse kohapeal välja uus võitja. Kui võitja ei vasta telefonikõnele teavitatakse võitjat SMS’i ja e-posti teel.
 5. Loosis osaleb ühe isiku kohta üks messipääse. Ühe auhinna võitnud isikul puudub õigus osaleda muude auhindade loosis.
 6. Pärast korraldaja poolset teavitamist kohustub loosi auhinna, sh. ka peaauhinna võitja kontakteeruma auhinna välja lubanud ettevõtjaga ja edastama viimase poolt auhinna kättesaamiseks vajalikud andmed hiljemalt 30 päeva jooksul loosimise läbiviimisest. Juhul, kui võitja ei kontakteeru auhinna välja lubanud ettevõtjaga või ei esita nõutud andmeid eeltoodud tähtaja jooksul, on auhinna välja lubanud ettevõtjal õigus jätta auhind välja andmata.
 7. Loosis  võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga auhinna välja lubanud ettevõtja otsusel.
 8. Korraldaja vastutab  üksnes loosi läbiviimise korralduslike tingimuste süülise rikkumise puhul. Korraldaja ei vastuta osaleja loosist kõrvalejätmise eest või auhinna välja andmata jätmise eest, kui viimane eirab kehtestatud tingimusi, esitab enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid.
 9. Iga auhinna välja lubanud ettevõtja vastutab ainuisikuliselt auhinna nõuetekohasuse, kirjeldusele ja teabele vastavuse, auhinna kättesaadavaks tegemise ja isikuandmete töötlemise eest.
 10. Auhindade väljaandmisega seotud riiklikud maksud tasub iga loosis osalev auhinna välja lubanud  ettevõtja seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel. Korraldaja ei võta enda kanda mistahes riiklikke ega kohalikke makse või tasusid.
 11. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus loos tühistada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teavitades sellest avalikkust veebilehe www.etfl.ee vahendusel.
 12. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele kooskõlas mahu ja eesmärgiga, mis on seaduslikult põhjendatud ja vajalik loosi läbiviimiseks järgides minimaalsuse ning  eesmärgipärasuse nõuet.
 13. Loosis osaleja on teadlik oma õigustest nõuda igal ajal korraldajalt infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot isikutest, kellele on isikuandmeid edastatud; ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega. Avaldused korraldaja aadressil tuleb esitada käesolevate tingimuste päises toodud kontaktandmetel.
 14. Pretensioonid loosi läbiviimise protseduurireeglite rikkumise kohta tuleb esitada hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul pretensiooni aluseks olevast asjaolust teadasaamisest arvates e-kirja teel aadressile info@etfl.ee või aadressil Eesti Turismifirmade Liit, Pärnu mnt 20, 10141, Tallinn.
 15. Loosiga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.  Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn 10117, telefon (+372) 6201 920. Lähem info on kättesaadav internetiaadressil: http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon